email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Данас је на Копаонику одржан оперативни састанак у вези са припремом зимске туристичке сезоне у ТЦ Копаоник. Састанку су поред председника општине Рашка Немање Поповића и директора ЈП Скијалишта Србије Дејана Ћике, присуствовали представници јавних комуналних предузећа, медицинских и других јавних установа општина Рашка и Брус, затим представници МУП-а, Горске службе спасавања, Клиничког центра Србије, ЕПС-а, хотелијера, републичких инспекција и предузећа за одржавање државних путева. На састанку је утврђен термин Ски опенинга којим се и званично отвара зимска туристичка сезона. Такође разматрани су сви проблеми које су учесници састанка апострофирали, па је закључено да исте треба благовремено решити како би зимска сезона почела несметано 07. децембра 2023.године.

1.Чомагић Мирослав

2.Костић Бранко

3.Краговић Слободан

4.Ђуровић Небојша

5.Дикић Гојко

6.Здравковић Зорица

7.Мојовић Иван

8.Премовић Мирко

9.Радуловић Далибор

10.Радивојевић Љубиша

11.Мијајловић Бранко

12.Петровић Јела

13.Минић Ана

14.Здравковић Костантил

15.Росић Жупањац Мила

16.Белојица Јелена

17.Курандић Весна

18.Росић Боривоје

19.Сташевић Зоран

20.Петровић Миломир

21.Чорбић Горданаж

Решење можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1sVWfa97gBzyhhiBNskywZZXEX1puehsZ/view?usp=sharing

Чланом 25а Закона о финансијској подршци породици са децом ( „Сл.гласник РС“ , бр. 113/2017, 50/2018, 46/21-Одлука УС РС, 51/21- Одлука УС РС и 53/21-Одлука УС РС, 66/21 и 130/21 ) прописано је право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији.

Право из става 1. овог члана под условима утврђеним законом којим се уређују основе својинскоправних односа може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је дете рођено на територији Републике Србије и/или је држављанин Републике Србије.

Изузетно, од ст. 1. и 2. овог члана, у случају смрти мајке детета, право може остварити отац детета.

Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује мајка која непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и која није потпуно лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право из ст. 1. и 2. овог члана, изузетно, признаје се и уколико је дете претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране здравствене заштите и неге, а по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом.

Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити мајка новорођеног детета под условом да први пут стиче у својину породично-стамбену зграду или стан на територији Републике Србије.
Захтев за остваривање права из ст. 1. и 2. овог члана подноси се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе, у року од годину дана од дана рођења детета.

С тим у вези, Влада РС је донела Одлуку износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2022 год.(„Сл.гласник РС“, 25/22) и Уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета ( „Сл.гласник РС“, 25/22).

О праву из члана 25а овог закона одлучује Комисија за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, чије чланове именује Влада РС. Председник Комисије је министар надлежан за социјална питања. Захтеви се подносе Општинској управи Рашка , непосредно или путем е-mail –a Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Преузми захтевe:

1. Образац за евидентирање документације уз захтев

2. Образац -НС мајка стан-1

3. Образац-НС отац стан-2

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Захтев за промену намене пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Врши се промена намене пољопривредног земљишта у непољопривредно
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 43., 44., 45. и 46. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС”, бр. 95/2018), чл. 2. тачка 1. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 –др. закон ), члана 88. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020) и чл.136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за промену намене пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе земљишта у коме странка наводи информације о парцели (број, K.О., улица/потес, површина, класа, култура) подноси и:
1. Доказ о уплати републичке административне таксе

Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:

2. Препис поседовног листа
3. Копија плана парцеле
4. Извод из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
Поступак почиње обрадом предмета тј. провером захтева и поднетих прилога у предмету. Органи у складу са законом, врше увид, прибављају и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, а сходно чл. 9. ст. 2. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018 –аутентично тумачење)то се чини без одуговлачења.
Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/2018 –аутентично тумачење), ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.
Након тога утврђује се обавеза плаћања накнаде. Висине накнаде утврђује се слањем захтева Локалној пореској администрацији да утврди висину тржишне вредности предметног земљишта. По добијању процењене вредности предметног земљишта врши се обрачун висине накнаде и доноси решење
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 30 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1VHk2-6JmgYPOA67BshOZfvBHnWKzu-BC/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Издавање уверења о остваривању права из области борачко инвалидске заштите
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Уверење се користи за потребе остваривања одређених права у РС
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи у складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку,( „Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење) а у вези са Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
ОПИС:
По пријему захтева запослени одмах , а најкасније у року од осам дана од дана прјема захтева издаје тражено уверење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 8 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1RGU2AGo22aOYoaGAhW3rbRGRhrUcDzJR/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Повећање процента војног , односно цивилног инвалидитета
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Oдређивање новог/већег процента инвалидитета, на основу којег лице остварује веће принадлежности и већи обим борачко инвалидске заштите
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 173.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20) и чл.2 Правилника о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида рата ( Сл.гласник РС", 3/21)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
Медицинска документација не старија од 6 месеци
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се упућује Посебној лекарској комисији која даје мишљење о вероватноћи да је наступила промена. Уколко је мишљење позитивно, предмет се упућује Првостепеној Лекарској комисији ради давања налаза и мишљења решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 90-180 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1pX8gfRUF63drz7lk8pk3DlHl8579NlMG/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Накнада погребних трошкова у случају смрти борца, војног инвалида, цивилног инвалида рата , корисника породичне инвалиднине и корисника МНП
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права лице које је сносило трошкове сахране има право на накнаду, у циљу материјалне заштите лица које је сносило трошкове
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл.113. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
2) Оверена фотокопија рачуна погребних трошкова
3) Изјава два сведока, да је подносилац сносио трошкове сахране
4) Уверење Фонда ПИО , да исто право није остварено по другом правном основу
5) Текући рачун подносиоца захтева
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из МКУ за лице на основу кога се остварује право

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1WT4cWTp1KIj5K59V23-XaDS7BF1J-WK2/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Породична инвалиднина после смрти ВИ, ЦИР I групе и палог борца
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Остваривање права на породичну инвалиднину у циљу побољшања материјалног положаја чланова породице
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 40-50.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Изјаву два сведока оверену код нотара, да брачни друг није засновао нову брачну или ванбрачну заједницу,
3) Уверење о околностима погибије лица по основу кога се тражи признање права на породичну инвалиднину,
4) Медицинску документацију за дете или удову који траже признање права на породичну инвалиднину по основу неспособности за привређивање.
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева и чланове уже породице,
2) Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга,
3) Извод из матичне књиге умрлих за лице по основу кога се остварује право,
4) Извод из матичне књиге рођених за лице по основу кога се остварује право,
5) Уверење о држављанству за подносиоца захтева и чланове уже породице,
6) Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева и чланове породице да нису осуђени правоснажном судском пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да нису осуђени правоснажном судском пресудом за ратне злочине,
7) Уверење Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране о околностима погибије лица по основу кога се остварује право,
8) Уверење МУП, ако је у питању припадник МУП,
9) Потврду о школовању и полагању испита за децу старију од 15 година.
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1pjDBBORMXrAdfruAGvl2-gdnFRkfumDH/view?usp=sharing

четвртак, 22 јул 2021 11:20

Додатак за негу

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Додатак за негу ВИ, ЦИР и корисника МНП ВИ и ЦИР рата I групе; ВИ и ЦИР II, III и IV групе код којих постоји било које оштећење организма које је , заједно са утврђеним инвалидитетом по основу овог закона , једнако оштећењу организма војног инвалида I групе; корисник МНП које је то право остварио по основу признатог својства ВИ од V-X групе ЦИР од V-VII групе , корисника ПИ код кога постоји оштећење организма једнако оштећењу организма ВИ I групе и корисник права на МНП , које је остварио по основу признатог својства борца из чл. 5.тач.3и4 и чланови уже породице овог борца, након његове смрти код кога постоји оштећење организма једнако оштећењу организма ВИ I групе
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права,наведена лица стичу право на додатак на негу у проценту прописаном Законом , у циљу материјалне заштите РВИ, МВИ и ЦИР и корисника МНП
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 53-57.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20) и и чл. 2-5.Правилника о додатку за негу по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица (Сл.гласник РС", 161/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Медицинска документација не старија од 6 месеци
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1)Уверење Републичког Фонда ПИО да ли подносилац захтева остварује накнаду за туђу негу и помоћ
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 90-180 ДАНА

образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1qsChU-3Ru_rw9ab4-Z7b18Ktb53h9ybo/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Лична инвалиднина војног инвалида и цивилног инвалида рата
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем својства РВИ, МИ и ЦИР ова лица стичу право на личну инвалиднину у проценту прописаном Законом , у циљу материјалне заштите РВИ, МВИ и ЦИР
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 34-39.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20) и чл.2 Правилника о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида рата ( Сл.гласник РС", 3/21)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уверење о околностима задобијања оштећења организма
3) Медицинска документација из периода настанка оштећења организма и о лечењу до подношења захтева
4) Осталу документацију за сваки особен случај
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге рођених
2) Уверење о држављанству
3) Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева да није осуђен правоснажном судском пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да није осуђен правоснажном судском пресудом за ратне злочине 4) Извод из матичне књиге рођених за лице по основу кога се остварује право,
5) Уверење Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, о околностима рањавања или повређивања подносиоца захтева
6) Обавештење о отпуштању из војне формације (за ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида)
7) Потврда о времену проведеном у војној формацији (за ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида)
8) Уверење о околностима задобијања оштећења организма (за припаднике МУП-а)
9) Уверење Републичког фонда ПИО о томе да ли користи новчану накнаду за телесно оштећење
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 90-180 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/18xE-xlQ957uglEByVrXY9YprECxsF3V3/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Инвалидски додатак РВИ који је навршио 65 година живота ( од I-IV групе инвалидитета)
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање инвалидског додатка РВИ који је навршио 65 година живота , у циљу материјалне заштите РВИ.
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 72-73.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге рођених за подносоца захтева
2) Уверење Фонда ПИо да не обавља послове по основу уговора ван радног односа и не обавља послове по основу других уговора за које остварује накнаду
3) Уверење Фонда ПИО о висини пензије , ако је у пензији
4) Уверење Пореске управе да ли се задужује порезом по основу самосталне делатности
5) Уверење Агенције за привредне регистре да није предузетник, члан привредног друштва, члан задруге или друге профитабилне организације
6) Уверење Центра за социјални рад
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1e_nM7cOkkRH0dUyNR_UdzeV68T5oeOQo/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Једнократна помоћ у случају смрти корисника МНП
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права наследници стичу право на једнократну помоћ иза смрти корисника МНП , а у циљу материјалне заштите породице умрлог
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл.114.ст.2.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
2) Оставинско решење
3) Текући рачуни наследника
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге умрлих
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1kQFYa9PJolER7DtAPb3N3gySHwKKmSSB/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Једнократна помоћ у случају смрти војног инвалида
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права наследници стичу право на једнократну помоћ иза смрти војног инвалида , а у циљу материјалне заштите породице умрлог
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл.114.ст.1.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
2) Оставинско решење
3) Текући рачуни наследника
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге умрлих
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1tTzYtkz9zPHRjKAfvLrbqrIU_sd2Vqb0/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Иналидски додатак РВИ у радном односу
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање права на инвалидски додатак РВИ у радном односу, у циљу материјалне заштите РВИ
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 66-69.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уговор о раду
3) Потврда послодавца о висини месечне зараде остварене у претходном месецу
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Уверење Фонда ПИО
2) Уверење АПР
3) Уверење Националне службе за запошљавање
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1xPgqk1_aH1qPVdPa3wQh4ugYcM9SpF4c/view?usp=sharing

НАЗИВ ПОСТУПКА:
Инвалидски додатак незапосленог војног инвалида
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање инвалидског додатка незапосленом ратном војном инвалиду, у циљу материјалне заштите РВИ.
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 70-73.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уговор о престанку радног односа
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Уверење НСЗ о пријави и да није одбијао послове који су му обезбеђени посредством ове организације
2) Уверење НСЗ да не остварује новчану накнаду за време назапослености
3) Уверење НСЗ да као незапослено лице није остварио право на исплату једнократне новчане накнаде у случају самозапошљавања, односно субвенције за самозапошљавање.
4) Уверење Реп. фонда ПИО да ли је обвезник доприноса за ПИО запослених, пољопривредника или по другом основу,
5) Уверење РФо да ли је корисник пензије
6) Уверење Пореске управе да ли се задужује порезом по основу самосталне делатности
7) Уверење Агенције за привредне регистре
8) Уверење Центра за социјални рад

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1wrBrufxgodDDi2gOLsYJ7PUmKxGxsB7_/view?usp=sharing