email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
четвртак, 03 новембар 2011 10:23

Путна и железничка мрежа

Од укупне дужине путева у општини Рашка магистрални путеви заузимају свега 9,2%, а регионални 18,4%.  Локални путеви покривају највећи део путне мреже, а само 21,8% локалних путева је покривено савременим коловозом.

Што се тиче магистралних путева, они су у целокупној дужини направљени са савременим коловозом, док је 220 км регионалних путева без асфалта, а најчешће направљено од туцаног камена.

Према подацима из 2007. године, укупна дужина железничке мреже износи 30 км отворене пруге, и 7,2 км станичних колосека. Железничка мрежа није електрифицирана.

 

четвртак, 03 новембар 2011 10:21

Услуге за пољопривреднике

Услуге за пољопривреднике се спроводе кроз институције који су под контролом државе али и кроз врло значајан општински фонд који врши прерасподелу средстава регистрованим пољопривредним газдинствима преко Комисије за развој пољопривреде села.Такође Подручни центар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде пружа саветодавне услуге и подршку у припреми кредитних апликација. Јавна ветеринарска станица у Краљеву и приватна ветеринарска станица „Рас-вет“-Баљевац покривају по 50% територије општине у пружању ветеринарских услуга из области ветеринарске медицине на терену (куратива и превентива, захвати у породиљству, споровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације).

четвртак, 03 новембар 2011 10:20

Прерађивачки капацитети

У општини Рашка постоје врло развијени прерађивачки капацитети у области прехрамбене индустрије (пекарство, млекарство и месна индустрија). Савремено опремљена фабрика Месне индустрије „Голија“ располаже и хладњачом за минусни режим капацитета 2500 тона. Млекара „Милкоп“ је највећа млекара у ширем окружењу и ван територије општине Рашка како у погледу прикупљања сировинске базе тако и у пласману производа.

Евидентна је потреба даљег унапређења технологије прерађивачких капицетат кроз увођење сертификованих система квалитета. Такође јачања сировинске базе представља предуслов за производњу и зато је потребна значајна подршка примарној пољопривредној производњи, формирање откупних центара, складишта са хладњачама и сушара.

четвртак, 03 новембар 2011 10:15

Мала и средња предузећа

У општини Рашка, према подацима Народне банке Србије на крају 2005. године било је активно 127 малих и средњих предузећа од којих мала чине 95%. Највећи број предузећа послује у сектору прерађивачке индустрије 33,1% а затим следе трговина и пољопривреда, водопривреда и шумарство са 31,5% и 9,4% респективно.

Поред успешне ревитализације некадашњих привредних система, јасно је да МСП сектор игра кључну улогу у  убрзању економских активности на територији општине. Свакако је да су постојање великих привредних система из металске индустрије  и рударства утицао на иницијацију великог броја малих и средњих предузећа да започну активности у сличним секторима. Посматрано у сектору прерађивачке индустрије 21,4% предузећа се бави прерадом дрвета, 14,2% производњом прехрамбених производа а сектору металске индустрије послује 11,9%.

четвртак, 03 новембар 2011 10:14

Велики привредни системи

Предузећа у друштвеном власништву, као и у већини локалних самоуправа у Србији тако и у општини Рашка, у протеклим деценијама запошљавала су највећи број радника и била доминантни покретач друштвено-економског развоја. Од 2000. године у Србији тече процес транзиције ког карактерише завршетак процеса приватизације чији темпо и успех зависи од објективних чиниоца (дуговања предузећа, вишак радне снаге, висок ниво потребних инвестиција, застарела технологија), али и  субјективних фактора (нетранспарентан и често друштвено неодговорно вођен процес).

Општина Рашка 80-тих година прошлог века је било место препознато по економско активности у секторима рударства и металској индустрији. Довољно је рећи да је број радника у компаније („Лола-Прогрес”, „Застава ауто делови”, „Ибарски рудници” и „Сува руда”), премашивао 2400 радника. Ради илустрације компанија Лола после поништене приватизације биће продата поступком лицитације и има 80 радника, док „Застава аутоделови” су у поступку приватизације путем аукције и имају 90 радника (у току 2007. године ово предузеће је прерадило 246 тона челика и произвело 1,4 милиона различитих металних делова за домаће и стране компаније као и делове за преко 11000 аутомобила марке „Застава”). Предузеће „Сува руда” је продата кроз стечај и производња још није покренута.  „Ибарски рудници” данас припадају систему подземне експлоатације „ЈП ПЕУ Ресавица” и налазе се на прекретници и потребом за већим инвестицијама у производњу као и већина рудника у Србији. У Радним јединицама „Јарандо”, „Ушће”, „Сепарација угља и магнетита” и „Стручне службе” је запослено укупно 530 радника од чега у производњи 401.

Треба напоменути да је заначајан број приватизација поништен и да се велики број предузећа или продаје или је продат кроз стечај. Такође за одређена предузећа податак о броју запослених треба узети сасвим условно јер се са једне стране радници само воде као запослени (многа предузећа која су продата кроз стечај годинама нису радила, а одређени број чека поновљена приватизација) а са друге стране имајући у виду завршене приватизације,  реалан број потребних радника биће вишеструко мањи.

четвртак, 03 новембар 2011 10:13

Радње

 

По подацима Народне банке Србије за 2005. годину у општини Рашка је било активно 925 радњи. Од овог броја  у сектору трговине послује чак  43,8%  а затим следе сектор угоститељства са 15,1% и транспорта са 12,6%.

Прегледом радњи у сектору прерађивачке индустрије највећи број послује у прехрамбеном сектору и то са 26,2% а затим следе текстилни сектор и сектор прераде дрвета са 22,3% и 15,5% респективно.

 

четвртак, 03 новембар 2011 10:12

Предузећа

Према подацима Народне банке Србије на крају 2005. године у општини Рашка било је активно 127 предузећа.

Ако посматрамо секторе делатности највећи број предузећа послује у прерађивачкој индустрији (33,1%) и трговини на велико и мало (31%) а затим следи сектор полљопривреде, шумарства и водопривреде као сектор вађење руда и камена.

У сектору прерађивачке индустрије 9 предузећа се бави прерадом дрвета и производњом производа од дрвета, по 6 предузећа послују прехрамбеном и текстилном сектору респективно. Треба поменути  и да се 5 предузећа или 11,9% од укупног броја предузећа бави производњом основних метала и стандардних металних производа

четвртак, 03 новембар 2011 10:11

Економска размена са иностранством

Анализирајући извоз по земљама у 2006. години 44,6% извоза општине Рашка се пласира Црној Гори а 35,46% Словенији и 4,7% БиХ. Овај податак јасно указује да је преко 84% извоза општине Рашка усмерено ка бившим југословенским републикама. Код увоза доминирају Немачка, Шведска и Италија са 23,4%, 20,7% и 16,5% респективно.

Производи прераде и обраде метала представљају најдоминантнији извозни производ општине Рашка који учествује у извозу у 2006. и 2007. години са 26,2% и 38,7%. Производи о гуме и пластике чине 29,2% извоза у 2006. години и 19,3% извоза у 2007. години. Анализирајући увоз по производима у 2006. години 54,8% увоза чине теретна возила, грађевинске машине и приколице, док је то учешће у 2007. години 31,7%. Увоз синтетичких и осталих влакана чини 19% увоза у 2006. години и 3,8% извоза у 2007. години. Треба напоменути да значајан део увоза у 2006. години (15,6%) чине машине за текстил док преко 42,0% увоза у 2007. години чине нафтни деривати.

Шеф одсека за инвестиције и градско грађевинско земљиште

Лазар Мандић +381 (0) 36 736 100, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одсек за буџет, финансије и пореске послове  организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему.

Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе.

У извршавању буџета Одсек за буџет, финансије и пореске послове,  контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно информише Председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

Одсек за буџет, финансије и пореске послове  пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.

Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета.

Одсек за буџет, финансије и пореске послове  обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Врши утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом.

Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима  по основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

 

Шеф одсека за буџет,финансије и пореске послове 

Миладија Миливојевић +381 (0) 36 733 866, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне далатности и заштиту животне средине врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма, комунално стамбеној области и области заштите животне средине.

Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне далатности и заштиту животне средине учествује у изради Програма за израду Просторног плана Општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планског докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде програма за израду Плана, припрема предлоге одлука о изради урбанистичког плана, издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје Акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање одобрења за изградњу, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке. 

Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће из ове области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима.

Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне далатности и заштиту животне средине врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности.  

Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.

Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној области. 

Обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за обављање одређених делатности у складу са Законом.

Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне далатности и заштиту животне средине врши послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спроводи поступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда  као и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлукама општине.

Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне далатности и заштиту животне средине врши послове инспекцијског надзора у области изградње, послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине, и послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја.  

Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални инспектори.

Комунални инспектори су самостални у раду у границама овлашћења утврђеним законом и другим прописима и за свој рад су лично одговорни.

Врши и друге послове по налогу Председника  општине и начелника Општинске управе.

Шеф одсека за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине

 

Бранко Костић +381 (0) 36 736 397, е-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Oдсек за привреду и друштвене делатности врши управне и стручне послове : 

Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занаства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину.

Одсек за привреду и друштвене делатности  је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде  годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда  и сл.

Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину.

Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.

Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине.

Врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите,  друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта, борачко-инвалидске заштите као и инспекцијске послове из области образовања. 

Одсек за привреду и друштвене делатности предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће. 

Одсек за привреду и друштвене делатности врши стручне и административне послове  који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите.

Врши послове ликивидатуре у области борачко-инвалидске заштите и породиљског одсуства.

Врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица. 

Одсек за привреду и друштвене делатности прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини.

Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

 

Шеф oдсекa за привреду и друштвене делатности

Јелена Белојица +381 (0) 36 736 409, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.

Одсек за општу упрву,скупштинске и заједничке послове врши послове на издавању радних књижица, послове  писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи,  стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки. 

Одсек за општу упрву, скупштинске и заједничке послове обавља послове припреме за одбрану и планирање одбране, стручне, оперативне, планске и организационе послове у вези заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, израду планова одбране од поплава и леда, као и праћење реализације истих.

Одсек за општу упрву, скупштинске  и заједничке послове врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове економата за Општинску управу.

Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Рашка.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

1. Месна канцеларија Јошаничка Бања,

2. Месна канцеларија Ковачи,

3. Месна канцеларија Биљановац,

4. Месна канцеларија Баљевац,

5. Месна канцеларијаБрвеник,

6. Месна канцеларијаГрадац,

7. Месна канцеларија Рвати, 

8. Месна канцеларијаТрнава,

9. Месна канцеларија Милатковиће,

10. Месна канцеларија Гњилица,

11. Месна канцеларија Радошиће,

12. Месна канцеларија Рудница и 

13. Месна канцеларија Беоци.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, 

вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и  другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа. 

У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове.

Месне канцеларије врше одређене послове за Месне заједнице у насељеним местима Општине, које им повери Скупштина општине и Председник општине.

прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама.

Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће. Предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник Општинске управе. 

Даје правна мишљења Скупштини општине, Општинском већу и председнику Општине о законитости правних и других општих аката које доносе.

Одсек за општу упрву, скупштинске  и заједничке послове врши стручне и организационе послове за Скупштину општине и Општинско веће који се односе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; чување изворних докумената о раду Скупштине и Општинског већа; прибављање одговора на одборничка питања; вођење записника и евиденције о одржаним седницама.

Врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана. 

Врши стручне и административне послове за радна тела Скупштине општине.

Пружа правну помоћ грађанима давањем усмених правних савета и  састављањем свих врста поднесака за покретање поступка и у току поступка ( предлоге за покретање поступка, све врсте  тужби, предлоге за извршење у извршном поступку, састављање правних лекова у поступку пред судом и другим органима, све исправе о закључењу двостраних и једностраних правних послова, све врсте изјава, пуномоћи и попуњавање свих врста образаца).

Врши и друге послове по налогу председника Скупштине, секретара Скупштине и начелника Општинске управе.

Шеф одсека за општу управу, скупштинске и заједничке послове:

Мирослав Чомагић +381 (0) 36 733 946, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

уторак, 28 март 2017 23:28

Општинска управа

Врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе.

Основне организационе јединице у оквиру општинске управе су:
Одсеци и службе.

Радом основних организационих јединица Општинске управе  руководе руководиоци основних организационих јединица и то: 

- радом Одсека – шеф одсека ;

Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих организационих јединица и то:

-     радом службе - шеф службе.

Општинска управа:

1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

6а) води јединствену евиденцију непокретности у својини општине, у складу са законом, подзаконским актом и одлуком Скупштине општине;

7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе  уз сагласност Општинског већа.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности,  примарна здравствена заштита, заштита животне средине,пољопривреде и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине. 

Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и податке  из своје надлежности који су неопходни за рад председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Слободан Ристовић  +381 (0) 36 734-403 е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.